Podkarpackie Zamówienia publiczne Modernizacja budynku

Modernizacja budynku

Modernizacja budynku 30 kwietnia 2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

( powyżej 60.000 EURO)

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie:

MODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE,
PIERWSZY ETAP - MODERNIZACJA SALI  WIDOWISKOWO-KINOWEJ”.

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 tys. zł
( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Opis zadania oraz jego zakres, określa „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Materiały przetargowe, tj. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, projekt Umowy, można otrzymać za odpłatnością  0.25 zł + VAT za stronę w siedzibie Zamawiającego (Dział Organizacyjno-Gospodarczy, pokój 320, III piętro,

w godz. 8.00-15.00 - od poniedziałku do piątku, tel. (0-17)  853 52 50,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30 września 2004 r. od dnia podpisania umowy na wykonanie robót.

Zamkniętą kopertę, oznaczoną: „Oferta przetargowa na Modernizację Budynku

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, I etap - Modernizacja Sali Widowiskowo-Kinowej”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,

pokój 204, II piętro - do dnia 22 czerwca 2004 r. - do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

dnia 22 czerwca 2004 r. o godz. 12:30 w sali 217 - II piętro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert - zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Henryk Osiniak - Kierownik Działu  Organizacyjno-Gospodarczego i Stefan Żarów - Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Gospodarczego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,

tel. (0-17) 853 52 50.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22

i nie wykluczeni na podstawie art. 24, Ustawy -„Prawo zamówień publicznych”,

oraz warunki dodatkowo określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

- Najniższa cena - znaczenie kryterium - 80 %

- Warunki gwarancji - znaczenie kryterium  20 %

 

Termin związania z Ofertą: 60 dni.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 09:32)

 
Powiaty