Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji 27 maja 2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

( powyżej 60.000 EURO)

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie:

 „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

NA REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY

W RZESZOWIE”

 

 

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZETARGIEM:

 

1. WYMIANA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ.

2. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ.

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NIETYPOWEJ WRAZ Z NAPRAWĄ SZPALET

    I WYMIANĄ PARAPETÓW.

4. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WDK.

 

Opis zadania oraz jego zakres, określa „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

 

Materiały przetargowe, tj. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, projekt Umowy, można otrzymać w siedzibie Zamawiającego (Dział Organizacyjno-Gospodarczy - pok. 320 - w godz. 8:00 - 15:00 - od poniedziałku do piątku,

tel. (0-17) 853 52 50, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 14 lipca 2004 r. od dnia podpisania umowy na wykonanie robót.

 

Zamkniętą kopertę, oznaczoną: „Oferta przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie”, należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego - sekretariat  Wojewódzkiego  Domu  Kultury  w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, pok. 204, II piętro - do dnia 14 czerwca 2004 r. - do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie dnia 14 czerwca 2004 r. o godz. 12:30 w sali 217 - II piętro.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert - zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Henryk Osiniak - Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego i Stefan Żarów - Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Gospodarczego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, tel. (0-17) 853 52 50.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24, Ustawy - „Prawo zamówień publicznych”, oraz warunki dodatkowo określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

- Najniższa cena - znaczenie kryterium - 100 %

 

Termin związania z Ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
 
Powiaty