Podkarpackie Zamówienia publiczne Oferta przetargowa na dostawę samochodu osobowego

Oferta przetargowa na dostawę samochodu osobowego

Oferta przetargowa na dostawę samochodu osobowego 23 lutego 2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(do 60.000 euro)

 

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na zadanie:

 

 

"DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO"

DLA WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY

 

 

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa samochodu osobowego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Zamawiającego - Dział Organizacyjno- Gospodarczy - pokój 320 - w godz. 800 - 1500 od poniedziałku do piątku, tel. 853 52 50, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , po odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Wymagany termin wykonania zamówienia -
do dnia 31 marca 2005 r.

 

Zamkniętą kopertę, oznaczoną „Oferta przetargowa na dostawę samochodu osobowego dla WDK w Rzeszowie”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Wojewódzkiego Domu Kultury - ul. Okrzei 7,
35 959 Rzeszów, pok. 204, II  piętro 
do dnia 10 marca 2005 r. - do godz. 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie - w dniu 10 marca 2005 r. o godz. 1230 -
w sali 201 - II piętro.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Henryk Osiniak - Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego WDK.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowo określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty - 100%

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 
Powiaty