Podkarpackie Zamówienia publiczne Przetarg na dostawę strojów ludowych rzeszowskich oraz instrumentów muzycznych

Przetarg na dostawę strojów ludowych rzeszowskich oraz instrumentów muzycznych

Przetarg na dostawę strojów ludowych rzeszowskich oraz instrumentów muzycznych 27 października 2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(do 60.000 euro)

 

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na

 

DOSTAWĘ STROJÓW LUDOWYCH - RZESZOWSKICH,
BUTÓW LUDOWYCH CZARNYCH

ORAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Kompletnych strojów ludowych - rzeszowskich

    damskich - 20 szt.

2. Kompletnych strojów ludowych - rzeszowskich

    męskich - 20 szt.

3. Butów ludowych czarnych damskich - 20 par

4. Butów ludowych czarnych męskich - 20 par

5. Instrumentów muzycznych:

    - kontrabas - 1 szt.,

    - akordeon klawiszowy - 1 szt.,

    - klarnet - 2 szt.,

    - trąbka - 1 szt.,

    - skrzypce - 3 szt.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o zgłaszanie
się do siedziby Zamawiającego - Dział Organizacyjno-
Gospodarczy - pokój 320, w godz. 800 - 1500 od poniedziałku
do piątku - po odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) - tel. (0-17) 853 52 57 wew. 33 lub 34 -

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. Dostawa strojów ludowych damskich i męskich -

    termin: 19 grudnia 2005 r.

2. Dostawa butów ludowych czarnych damskich i męskich -
    termin: 19 grudnia 2005 r.

3. Dostawa instrumentów muzycznych -

    termin: 5 grudnia 2005 r.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamkniętą kopertę, oznaczoną „Oferta przetargowa na
dostawę strojów ludowych - rzeszowskich, butów

ludowych czarnych oraz instrumentów muzycznych”
,
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat
Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
pok. 204, II piętro, do dnia 14 listopada 2005 r.
do godz. 1000.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie w dniu 14 listopada 2005 r. o godz. 1030
w sali 201 - II piętro.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami
jest:
Henryk Osiniak - Kierownik Działu Organizacyjno-
Gospodarczego.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający
warunki art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy -
Prawo Zamówień Publicznych, oraz warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Kryterium oceny ofert jest cena oferty - 100%.

 

Termin związania ofertą : 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 10:38)

 
Powiaty