Podkarpackie Zamówienia publiczne Modernizacja WDK w Rzeszowie 2

Modernizacja WDK w Rzeszowie 2

Modernizacja WDK w Rzeszowie - roboty budowlano-instalacyjne 27 marca 2007

ZPORR.jpg (7.05 Kb)

unia.jpg (10.37 Kb)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY

ul. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW

tel. 017 853 52 57, fax 017 853 52 50

www.wdk.rz.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"MODERNIZACJĘ WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY w RZESZOWIE

roboty budowlano-instalacyjne"


 

Opis przedmiotu zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych
w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie obejmujących:

1. Wymianę pokrycia dachu budynku wraz z odnowieniem kominów
nad połacią dachową.
2. Wymianę nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Wykonanie elewacji budynku wraz z kolorystyką i odnowienie tarasów
oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.
4. Wykonanie izolacji ścian piwnic.
5. Wykonanie wejścia dla niepełnosprawnych do budynku WDK
6. Wykonanie modernizacji sali baletowej wraz z szatnią.

7. Wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

8. Wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

 


Wspólny słownik zamówień:
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.35.00.00-5, 45.45.00.00-6, 45.31.10.00-0, 45.33.12.10-1, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9,
45.22.31.10-0.
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

zadania 1 - 5

 

1. Wymiana pokrycia dachu budynku wraz z odnowieniem kominów
nad połacią dachową.

2. Wymiana nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Wykonanie elewacji budynku wraz z kolorystyką i odnowienie tarasów
oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.
4. Wykonanie izolacji ścian piwnic.
5. Wykonanie wejścia dla niepełnosprawnych do budynku WDK.

- rozpoczęcie: do 10 dni od podpisania umowy

- zakończenie: do 30 września 2007 r.

zadanie 6


1. Wykonanie modernizacji sali baletowej wraz z szatnią.

- rozpoczęcie: 1 lipca 2007 r.

- zakończenie: 31 sierpnia 2007 r.

zadanie 7


1. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

- rozpoczęcie: do 10 dni od podpisania umowy

- zakończenie: 31 sierpnia 2007 r.

 

zadanie 8

1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

- rozpoczęcie: 1 sierpnia 2007 r.

- zakończenie: 31 sierpnia 2007 r.


Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn:
a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
d). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych

2. Wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj.: wykażą, że w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane (dla każdego zadania
odrębnie) podobne do przedmiotu niniejszego przetargu. 
 

Za roboty podobne uznaje się w szczególności:
- realizację dużych powierzchni połaci dachowych krytych blachodachówką,
- remont elewacji budynku położonego w strefie zabytkowej lub zabytkowego
metodą tradycyjną przy zastosowaniu tynków wapiennych,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic budynków,
- wymianę instalacji c.o. i wod-kan. w budynkach o kubaturze nie mniejszej
niż 15 000 m3,
- wykonanie podłogi typu sportowego.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi
uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania funkcji kierownika robót oraz
kierowników robót branżowych.

4. Dysponują odpowiednim potencjałem ekonomicznym umożliwiającym
finansowanie robót w czasie realizacji zamówienia. Zamawiający wyklucza
udzielanie zaliczek.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł
 

II. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wymaga
się aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art 24 ust. 1 i 2 ustawy a członkowie łącznie spełniali warunki
określone w  punktach 2 - 5.

 

III. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawców na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i
dokumentów. 
 

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 


1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wynikających
z art. 22 ust 1 ustawy według załącznika nr 2 do SIWZ.
 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS, potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
ofert.

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzająca,
że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytowa
wykonawcy jest nie mniejsza niż 1.000.000 PLN. Dokument musi być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert - oryginał dokumentu.

7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.

8. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed
dniem wszczęcia postępowania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających należyte ich wykonanie - według załącznika nr 3 do SIWZ.

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności - w zakresie sprawowania funkcji
kierownika robót, kierowników robót branżowych -
według załącznika nr 4 do SIWZ.

10. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
w funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadają
wymagane uprawnienia bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego
np. Izby Inżynierów Budownictwa.

11.
Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
jako podwykonawcy, wraz z podaniem ich nazw a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności - według załącznika nr 5 do SIWZ
(jeżeli wykonawca będzie powierzał część robót podwykonawcom).
 

W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom postanowienia
punktu 10 dotyczą również podwykonawców.

 

Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a. cena oferty: 80%

b. gwarancja: 20%


Okres gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Oferty należy składać  w siedzibie zamawiającego - pokój nr 204 (sekretariat)
do dnia 27 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00.

 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz. 10.30
w pokoju nr 216 w siedzibie zamawiającego.

 

Termin związania ofertą : 30 dni

 

Pracownicy upoważnieni do kontaktów z wykonawcami:
 

Konrad Mądry - Główny Specjalista ds. remontów

Maria Poźniak - Specjalista ds. administracyjnych

 

tel. 017 853 52 57 w. 33

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można uzyskać w WDK - pok. nr 323 - 
III piętro.
 

Opłata za specyfikację wynosi: 122 złPLIKI DO POBRANIA

 

Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_WDK.pdf (170.91 Kb)

1. ZAL_nr_1_do_SIWZ_-_OFERTA_WDK.doc (52.50 Kb)

2. ZAL_nr_2_do_SIWZ_-_OSWIADCZENIE.doc (22.00 Kb)

3. ZAL_nr_3_do_SIWZ_-_WYKAZ_ROBOT.doc (28.00 Kb)

4. ZAL_nr_4_do_SIWZ_-_WYKAZ_OSOB.doc (25.00 Kb)

5. ZAL_nr_5_do_SIWZ_-_WYKAZ_PODWYKONAWCOW.doc (23.50 Kb)

6. ZAL_nr_6_do_SIWZ_-_WZOR_UMOWY_WDK.pdf (137.59 Kb)

7. Dach - dokumentacja projektowa
dach_projekt_wykonawczy.pdf (74.35 Kb)
dach_specyfikacja_techniczna.pdf (53.89 Kb)
dach_przedmiar_robot.pdf (67.66 Kb)
Dach_Inw_rzut_rys-nr_1.dwg (124.41 Kb)
Dach_Inw_przekroj_rys_nr2.dwg (84.99 Kb)
Dach_Proj_rzut_dachu_rys_nr_3.dwg (147.79 Kb)
Dach_Proj_przekroj_rys_nr_4_5.dwg (100.45 Kb)

8. Stolarka okienna i drzwiowa - dokumentacja projektowa
Stolarka_okienna_projekt_budowlany.pdf (315.95 Kb)
Stolarka_okienna_przedmiar_robot.xls (117.00 Kb)
Stolarka_okienna_specyfikacja_techniczna.pdf (41.43 Kb)

9. Elewacja i tarasy - dokumentacja projektowa
Elewacja_projekt_wykonawczy.pdf (141.89 Kb)
Elewacja_specyfikacja_techniczna.pdf (53.82 Kb)
Elewacja_przedmiar_robot_WDK.pdf (163.13 Kb)
Rys_1_-4_Elewacje-wykonawczy.dwg (926.38 Kb)
Rys_5_Elew_wschodnia_garaz.dwg (51.79 Kb)
Rys_6_Ogrodzenie-wykonawczy.dwg (76.10 Kb)
Rys_7_-_8_Szczegoly_elewacji-wykonawczy.dwg (203.65 Kb)
Rys_9_-_10_uszczelnienie_tarasu_WDK-wykonawczy.dwg (55.82 Kb)
Rys_11_Balustrada_stalowa-wykonawczy.dwg (216.06 Kb)
Pismo_Konserwatora_Zabytkow.pdf (95.56 Kb)
Wyjscie_ewakuacyjne_projekt_wykonawczy_WDK.pdf (76.90 Kb)
Wyjscie_ewakuacyjne_przedmiar_robot_WDK.pdf (55.70 Kb)
Projekt_-_WDK-wyj.ewakuacyjne-elewacje.dwg (202.51 Kb)
Projekt_-_WDK-wyj.ewakuacyjne-wykonawcze.dwg (588.43 Kb)
Projekt_-_WDK-wyj.ewakuacyjne-zestawieniowy.dwg (322.59 Kb)

10. Izolacja ścian piwnic - dokumentacja projektowa
Izolacja_projekt_wykonawczy.pdf (170.60 Kb)
Izolacja_specyfikacja_techniczna.pdf (87.78 Kb)
Izolacja_przedmiar_robot.pdf (85.59 Kb)
Rys_1_Piwnice__rzut-wykonawcze.dwg (174.25 Kb)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf (134.82 Kb)
Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf (108.68 Kb)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(poniżej do pobrania)

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WDK_Rz.pdf (94.70 Kb)

 

 

 

Rys_2_Piwnice_przekroj-wykonawcze.dwg (63.68 Kb)
Rys_3_-_4_Izolacje-wykonawczy.dwg (61.79 Kb)

11. Wejście dla niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa
Dzwig_projekt_wykonawczy.pdf (74.52 Kb)
Dzwig_specyfikacja_techniczna.pdf (38.71 Kb)
Dzwig_przedmiar_robot.pdf (56.08 Kb)
Rys_1_Elewacja_z_winda-wykonawczy.dwg (176.13 Kb)
Rys_2_widok_windy_z_gory.dwg (66.42 Kb)
Rys_3_konstrukcja_wsporcza_windy.dwg (238.15 Kb)

12. Sala baletowa z szatnią - dokumentacja projektowa
Sala_baletowa_projekt_wykonawczy.pdf (77.38 Kb)
Sala_baletowa_specyfikacja_techniczna.pdf (40.76 Kb)
Sala_baletowa_przedmiar_robot_WDK.pdf (67.70 Kb)
Sala_baletowa_wyk_nr_12.dwg (78.05 Kb)
Sala_baletowa_wyk_nr_3_4.dwg (87.51 Kb)
Sala_baletowa_wyk_nr_5_6.dwg (75.84 Kb)
Sala_baletowa_aranzacja.pdf (235.88 Kb)
Sala_baletowa_branza_elektryczna.pdf (623.36 Kb)
Projekt_instalacji_wentylacji_sali_baletowej_WDK_w_Rzeszowie.pdf (2.31 Mb)
Specyfikacja_instalacji_wentylacji_sali_baletowej_WDK_w_Rzeszowie.pdf (880.20 Kb)

13. Instalacja centralnego ogrzewania - dokumentacja projektowa
Projekt_wykonawczy_wewnetrznej_instalacji_co..pdf (6.13 Mb)
Specyfikacja_techniczna_co.pdf (42.20 Kb)
Przedmiar_robot_wymiany_wewnetrznej_instalacji_co_WDK.pdf (1014.56 Kb)

14. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokumentacja projektowa
Projekt_wykonawczy_wymiany_wewnetrznej_instalacji_wod-kan.pdf (4.75 Mb)
Specyfikacja_techniczna_wod-kan.pdf (38.54 Kb)
Przedmiar_robot_wymiany_wewnetrznej_instalacji_wod-kan.pdf (743.90 Kb)

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 11:15)

 
Powiaty