Modernizacja poddasza i klatki schodowej

Modernizacja poddasza i klatki schodowej WDK 04 października 2007

OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY

ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 017/853 52 57, fax 017/853 52 50 - www.wdk.rz.pl

 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

„MODERNIZACJĘ PODDASZA I KLATKI SCHODOWEJ
BUDYNKU
WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE”
 

Opis przedmiotu zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń poddasza i klatki
schodowej  budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
obejmujących: 
 

1. Roboty rozbiórkowe korytarza i pomieszczeń biurowych mieszczących
się na poddaszu budynku.

2. Roboty remontowo-budowlane korytarza i pomieszczeń biurowych  oraz 
klatki schodowej.

3. wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza i na klatce
schodowej.
 

Wspólny słownik zamówień:
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 

Wymagany termin wykonania zamówienia:
 
- rozpoczęcie:   do 5 dni od podpisania umowy
- zakończenie:  do 31 grudnia 2007 r.
 

Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy,
którzy:

1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tzn:

  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
   czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

   b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
   wykonanie zamówienia

   d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
   na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj.: wykażą, że w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane podobne do 
przedmiotu niniejszego przetargu.

Za roboty podobne uznaje się w szczególności: wykonanie remontu lub
przebudowy poddaszy na stropie drewnianym w budynkach położonych
w strefie zabytkowej lub zabytkowych, w technologii odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej.

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi
uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania funkcji kierownika robót oraz
kierowników robót branżowych.

4) Dysponują odpowiednim potencjałem ekonomicznym umożliwiającym
finansowanie robót w czasie realizacji zamówienia. Zamawiający wyklucza
udzielanie zaliczek.

5) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł

2. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wymaga
się aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a członkowie łącznie spełniali warunki
określone w  punktach 2 - 4.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawców na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń
i dokumentów.

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wynikających z art. 22 ust 1
ustawy według załącznika nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek za ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

4. Oświadczenie, że wykonawca posiada środki finansowe w wysokości
pozwalającej wykonać przedmiot niniejszego zamówienia.

5. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.

6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem
wszczęcia postępowania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających należyte ich wykonanie - według załącznika nr 3 do SIWZ.

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności - w zakresie sprawowania funkcji
kierownika robót, kierowników robót branżowych -
według załącznika nr 4 do SIWZ.

8. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
w funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadają
wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu
zawodowego np. Izby Inżynierów Budownictwa.

9. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
jako podwykonawcy, wraz z podaniem ich nazw a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności - według załącznika nr 5 do SIWZ
(jeżeli wykonawca będzie powierzał część robót podwykonawcom).

W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy(om) postanowienia
punktu 8 dotyczą również podwykonawców.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a. cena oferty:  80%
b. gwarancja:   20%

Okres gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
 

Oferty należy składać  w siedzibie zamawiającego - pokój nr 204 (sekretariat)
do dnia 25 października 2007 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2007 r. o godz. 12.15
w pokoju nr 216 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
04.10.2007 r.

Pracownicy upoważnieni do kontaktów z wykonawcami:
Konrad Mądry - Specjalista d/s remontów
Maria Poźniak - Specjalista d/s administracyjnych
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można
uzyskać w WDK w pokoju nr 323 - III piętro.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.wdk.rz.pl/bip

 


PLIKI DO POBRANIASIWZ_poddasze_WDK.pdf (80.82 Kb)

Zal_nr_1_-_OFERTA_PODDASZE.doc (37.00 Kb)

ZAL_nr_2__-_OSWIADCZENIE_poddasze.doc (22.50 Kb)

Zal_nr_3_-_WYKAZ_ROBOT.doc (28.00 Kb)

Zal_nr_4_-_WYKAZ_OSOB.doc (25.00 Kb)

Zal_nr_5_-_WYKAZ_PODWYKONAWCOW.doc (23.50 Kb)

UMOWA_o_roboty_budowlane_poddasze.pdf (71.07 Kb)

poddasze_wdk_wyk.pdf (129.42 Kb)

poddasze_wdk_aneks.pdf (51.88 Kb)

Remont_poddasza_WDK_Rzeszow_przedmiar.PDF (71.75 Kb)

Remont_klatki_schod._WDK_Rzeszow_przedmiar.PDF (56.16 Kb)

Projekt_-_WDK-przekroj_Y-Y.dwg (102.67 Kb)

Projekt_-_WDK-przekroj_Z-Z.dwg (84.58 Kb)

Projekt_-_WDK-przekroj_Z-Z2.dwg (84.58 Kb)

Projekt_-_WDK-rzut_poddasza_3.12.dwg (832.31 Kb)

klatka_schodowa_przekroj.tif (130.71 Kb)

posadzka_korytarz.tif (194.39 Kb)

strop_korytarza.tif (69.46 Kb)

widok_sciany_korytarza.jpg (327.09 Kb)

opisy.pdf (312.75 Kb)

01_str_tytulowa_poddasze_PW.pdf (34.08 Kb)

Projekt_wykonawczy_instal._elektrycznej.pdf (54.74 Kb)

dobor_obliczenia_kabli.pdf (21.90 Kb)

obliczenia_oswietlenia.pdf (525.68 Kb)

Projekt_-_WDK-rzut_poddasza_3.12.dwg (832.31 Kb)

Projekt_-_WDK-klatka_schodowa.dwg (132.57 Kb)

specyfikacja_techniczna_instal._elektryczna.pdf (73.05 Kb)

przedmiar_instal._elektryczna.pdf (68.02 Kb)

zestawienie_materialow_instal._elektrycznej.pdf (29.93 Kb)
 


 

DO POBRANIA

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (30.19 Kb)

 

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 11:41)