Podkarpackie Archiwum

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Aktualny regulamin WDK w Rzeszowie jest do pobrania tutaj
Poniżej znajduje się wersja archiwalna


Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2009

Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

z dnia 14 września 2009 r.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§  1

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie prowadzi działalność na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

2.      Statutu nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVI/166/03 z dnia 24 listopada 2003 r. zmienionego Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXIII/796/06 z dnia 20 października 2006 r.,

3.      niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

 

Warszawskiego.

§ 2

1.      Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ogólne zasady funkcjonowania Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

 

2.      Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych utworzonych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

 

 

    ROZDZIAŁ II

 

Zarządzanie Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie

 

§ 3

1.      Organem zarządzającym w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie jest Dyrektor.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

 

§ 4

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach programowych, finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, pracowniczych, gospodarczych, obronności, obrony cywilnej i przeciwpożarowej,

2)      odpowiedzialność za kierowanie Wojewódzkim Domem Kultury, za mienie Wojewódzkiego Domu Kultury i reprezentowanie go na zewnątrz,

3)      sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

4)      tworzenie, łączenie, podział, likwidacja komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

5)      wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,

6)      przedstawianie organizatorowi i innym instytucjom nadzorczym w miarę potrzeb, planów działalności merytorycznej, planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i informacji z ich realizacji,

7)      zatwierdzanie planu działalności instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,

8)      stwarzanie warunków do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników,

9)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Wojewódzkiego Domu Kultury oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 5

1.      Dyrektor kieruje Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie przy pomocy Zastępcy Dyrektora - Głównego Instruktora.

2.      Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.

3.      Zastępca Dyrektora wypełnia jednocześnie funkcję kierownika działu, podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.

 

§ 6

1.      W przypadku nieobecności Dyrektora (wyjazdu służbowego, urlopu, choroby) obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.

2.      Zastępca Dyrektora kieruje sprawami wyznaczonymi przez Dyrektora, odpowiada za właściwą organizację pracy i realizację zadań merytorycznych przez podległe mu komórki organizacyjne.

 

§ 7

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi  i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.

 

 

§ 8

Główny Księgowy w ramach swoich zadań :

-        nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości,

-        odpowiada za terminowe opracowanie i złożenie planów finansowych, bilansów, sprawozdań i innych dokumentów księgowych,

-        sprawuje kontrolę nad wykonywanymi operacjami finansowymi i gospodarczymi,

-        sprawuje nadzór nad majątkiem Wojewódzkiego Domu Kultury,

-        opracowuje wewnętrzne przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych,

-        współpracuje przy ustalaniu cenników na sprzedaż usług kulturalno- oświatowych,

-        na bieżąco informuje Dyrektora  o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z obsługą finansową instytucji,

-        planuje i organizuje pracę podległych pracowników,

-        realizuje postanowienia Kodeksu pracy, Regulaminu pracy, Regulaminu organizacyjnego, wewnętrznych zarządzeń i ustaleń, zasad bhp i ppoż. i nadzoruje ich przestrzeganie przez podległych pracowników.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja wewnętrzna

 

 

§ 9

 

1.      W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, zwanym w dalszej części Regulaminu WDK, tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 

1)      DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA SZTUKI  I WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI

2)      DZIAŁ MULTIMEDIALNYCH TECHNIK UPOWSZECHNIANIA KULTURY

3)      DZIAŁ ANIMACJI KULTURALNEJ

4)      DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

5)      SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

6)      SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA, w skład której wchodzą samodzielne stanowiska pracy:

§  STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

§  STANOWISKO DS. KADR

§  STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ., OBRONY I OBRONY CYWILNEJ

§  STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

§  STANOWISKO DS. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

 

 

2.      W działach i sekcjach mogą być tworzone wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy.

 

§ 10

 

1.      Pracą działów kierują kierownicy, a w przypadku Działu Administracyjno-Technicznego kierownik przy pomocy dwóch zastępców kierownika.

2.      Kierownicy działów podlegają bezpośrednio Dyrektorowi WDK.

3.      Do obowiązków kierowników działów należy w szczególności:

-        planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników,

-        nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań realizowanych przez dział,

-        nadzór nad rzetelnym wypełnianiem obowiązków przez pracowników,

-        udzielanie pracownikom wskazówek, wytycznych, bądź poleceń odnośnie formy i sposobu załatwiania spraw,

-        dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w dziale i współpracę między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w instytucji,

-        kierowanie do Dyrektora WDK wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników,

-   nadzór nad majątkiem pozostającym w dyspozycji działu,

-        realizowanie postanowień Kodeksu pracy, Regulaminu pracy, Regulaminu organizacyjnego, wewnętrznych zarządzeń i ustaleń, zasad bhp i ppoż. oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników.

 

4.      Pracą Sekcji Finansowo-Księgowej kieruje Główny Księgowy.

5.      Pracą Sekcji Organizacyjno-Kadrowej kieruje bezpośrednio Dyrektor.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

 

§ 11

 

Wszystkie komórki organizacyjne WDK zobowiązane są do współdziałania w realizacji zadań statutowych.

 

 

 

§ 12

 

 

Do zadań Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami  należy:

1)      inicjowanie i organizacja różnorodnych form i metod upowszechniania sztuki edukacji artystycznej poprzez organizowanie imprez, przeglądów, konkursów i wystaw o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

2)      organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego /kursy, seminaria, zajęcia warsztatowe/ pracowników i animatorów kultury oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego,

3)      organizowanie i rozwijanie różnorodnych form pomocy instruktażowej, metodycznej i organizacyjnej oferowanej terenowym instytucjom kultury,

4)      gromadzenie i opracowywanie materiałów repertuarowych dla potrzeb amatorskiego ruchu artystycznego oraz materiałów metodycznych z zakresu upowszechniania sztuki,

5)      organizowanie pomocy dla domów i ośrodków kultury w zakresie opieki nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową,

6)      współdziałanie z instytucjami artystycznymi, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi w zakresie upowszechniania sztuki,

7)      rozwijanie współpracy z ośrodkami kultury w regionie i kraju,

8)      współpraca z samorządami w zakresie animacji kultury w poszczególnych środowiskach lokalnych i w województwie podkarpackim,

9)      opracowywanie dla własnych potrzeb oraz na zlecenia organizatora lub samorządów lokalnych analiz i informacji o działalności domów i ośrodków kultury,

10)  redagowanie i wydawanie zeszytów regionalnych o tematyce kultury ludowej Podkarpacia,

11)  promowanie najlepszych zespołów regionalnych oraz twórców indywidualnych na terenie Polski i poza jej granicami,

12)  udział w tworzeniu projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych z różnych źródeł wspierających działalność kulturalną,

13)  opracowywanie planów, programów i sprawozdań  z zakresu działalności działu.

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

Do zadań Działu Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury należy:

1)      upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizację wystaw, konkursów seminariów, koncertów i przeglądów oraz innych form pracy z wykorzystaniem multimediów,

2)      organizowanie doskonalenia zawodowego z zakresu wykorzystywania technik multimedialnych dla pracowników terenowych instytucji kultury,

3)      współtworzenie informacji internetowych dotyczących wydarzeń kulturalnych w WDK oraz upowszechnianie w mediach lokalnych i ogólnopolskich działalności programowej,

4)      prowadzenie wideoteki i udostępnianie zbiorów wideofonicznych,

5)      obsługa audiowizualna imprez organizowanych przez WDK,

6)      dokonywanie nagrań wideofonicznych dla potrzeb WDK oraz digitalizacja materiałów repertuarowych ze zbiorów wideoteki,

7)      aktualizacja witryny internetowej WDK oraz Biuletynu Informacji Publicznej,

8)      aktualizowanie bazy adresów e-mail instytucji kultury,

9)      wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez,

10)  organizacja i  obsługa projekcji filmowych,

11)  składy komputerowe wydawnictw związanych z promocją imprez organizowanych w WDK i województwie,

12)  przeprowadzanie regularnej konserwacji systemów operacyjnych na wszystkich stanowiskach komputerowych WDK oraz bieżących konfiguracji sieci komputerowej i zabezpieczeń antywirusowych,

13)  udział w tworzeniu projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych z różnych źródeł wspierających działalność kulturalną,

14)  opracowywanie planów, programów i sprawozdań z zakresu działalności działu.

 

§ 14

 

Do zadań Działu Animacji Kulturalnej należy:

1)      organizacja imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych własnych bądź zleconych na rzecz mieszkańców Rzeszowa i województwa,

2)      organizowanie form doskonalenia specjalistycznego dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego oraz innych zainteresowanych osób /kursy, seminaria, zajęcia warsztatowe/,

3)      inicjowanie i realizacja zadań w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,

4)      organizowanie pracy zespołów artystycznych WDK,

5)      realizacja zadań w zakresie promocji zespołów artystycznych WDK w kraju i za granicą,

6)      upowszechnianie działalności artystycznej ośrodków i instytucji kultury na terenie województwa i kraju,

7)      opieka  organizacyjno - programowa nad działającymi w WDK kołami i klubami zainteresowań oraz stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi,

8)      organizowanie usług kulturalnych /koncerty, kiermasze, szkolenia, imprezy zlecone itp./,

9)      organizacja pracy kostiumerni,

10)  udział w tworzeniu projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych z różnych źródeł wspierających działalność kulturalną,

11)  opracowywanie planów, programów i sprawozdań  z zakresu działalności działu.

 

§ 15

 

 

Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:

1)      organizowanie pracy pod kątem właściwego zabezpieczenia obiektu i obsługi działań programowych WDK,

2)      zapewnienie właściwej obsługi technicznej, gospodarczej, porządkowej i transportowej dla wszystkich realizowanych  działań w WDK,

3)      organizacja lub współorganizacja imprez związanych z wypracowywaniem dodatkowych środków finansowych,

4)      prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń oraz wystawianie faktur związanych z realizacją zadań działu,

5)      utrzymanie czystości i dbałość o estetykę budynku WDK,

6)      gospodarka środkami rzeczowymi i nadzór nad majątkiem pozostającym  w dyspozycji działu,

7)      prowadzenie spraw  w zakresie zamówień publicznych  dotyczących remontów i zakupów,

8)      prowadzenie spraw dotyczących remontów kapitalnych i bieżących oraz prac modernizacyjnych,

9)      utrzymanie i właściwa eksploatacja taboru samochodowego,

10)  bieżąca konserwacja urządzeń technicznych, sieci wodno - kanalizacyjnej i energetycznej zgodnie z wymogami przepisów bhp i ppoż.,

11)  zaopatrzenie materiałowe, zakup sprzętu, odzieży roboczej i ochronnej,

12)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

13)  ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.

 

 

 

            § 16

 

Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy:

1)      prowadzenie obsługi finansowo - księgowej WDK zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

2)      sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności WDK,

3)      naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

4)      zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

5)      opracowywanie od strony finansowej wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych,

6)      prowadzenie pełnej księgowości WDK, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

7)      wystawianie faktur VAT z działalności merytorycznej WDK,

8)      prowadzenie kasy i obrót gotówką,

9)      prowadzenie ewidencji majątku WDK

 

 

 

 

§ 17

 

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi Sekretariatu należy:

§  obsługa administracyjno-biurowa  Dyrektora i Zastępcy Dyrektora WDK,

§  udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie  ich do właściwych komórek organizacyjnych,

§  obsługa narad, spotkań organizowanych przez Dyrektora WDK,

§  przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji; obsługa poczty elektronicznej,

§  rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją Dyrektora na poszczególne komórki organizacyjne lub osoby,

§  przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

§  obsługa urządzeń biurowych,

§  prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

§  prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,                                              

§  prowadzenie książki kontroli oraz książki skarg i wniosków.

 

 

 

§ 18

 

Do zakresu działania stanowiska ds. kadr należy:

§  całokształt spraw wynikających ze stosunku pracy /zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie, zmiana stanowisk, nagradzanie i karanie pracowników/,

§  prowadzenie akt osobowych, rejestru pracowników, emerytów i rencistów WDK

§  ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy,

§  sporządzanie planów urlopów  i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,

§  prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem pracowników,

§  kontrola ważności badań profilaktycznych pracowników,

§  kontrola dyscypliny pracy,

§  sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,

§  prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,

§  wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych,

§  organizacja staży i praktyk zawodowych,

§  sporządzanie świadectw pracy, opinii i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia w WDK,

§  prowadzenie spraw socjalnych pracowników i dokumentacji z tym związanej.

 

 

§ 19

 

1.      Do zakresu działania stanowiska ds. bhp, ppoż., obrony i obrony cywilnej należy:

§  realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§  kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz podczas odbywających się imprez masowych w WDK,

§  przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w instytucji,

§  dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,

§  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,

§  przeprowadzanie szkoleń w wstępnych zakresie bhp dla zatrudnianych pracowników i organizacja szkoleń okresowych,

§  opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,

§  nadzór nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych,

§  oznakowanie oraz utrzymanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania,

§  prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu obrony i obrony cywilnej,

§  opracowywanie planów obrony cywilnej instytucji.

 

2.      Dyrektor może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 

§ 20

 

1.      Do  zakresu działania stanowiska ds. obsługi prawnej należy:

§  opiniowanie pod względem prawnym zarządzeń, regulaminów, instrukcji, projektów umów i porozumień zawieranych przez WDK,

§  udzielanie wyjaśnień i konsultacji prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem WDK,

§  wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw kadrowych,

§  występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym.

 

2.      Dyrektor może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 

 

§ 21

 

Do zakresu działania stanowiska ds. Archiwum Zakładowego należy:

§  gromadzenie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów i dokumentów archiwalnych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

§  klasyfikowanie, kwalifikowanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiał archiwalny do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego,

§  wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie jej do brakowania po upływie wymaganego okresu przechowywania,

§  niezwłoczne informowanie Dyrektora WDK o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie materiałów archiwalnych.

 

 

 

 

 

§ 22

 

1.      Dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności dla bezpośrednio mu podległych pracowników.

2.      W stosunku do pozostałych  pracowników szczegółowe zakresy czynności ustalają właściwi kierownicy komórek organizacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.

3.      Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do aktualizacji na bieżąco zakresów czynności podległych im pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Zasady podpisywania dokumentów, udzielania upoważnień i pełnomocnictw

 

 

§ 23

 

1.      Do podpisywania korespondencji wychodzącej, umów i innych dokumentów oraz składania oświadczeń woli w imieniu WDK uprawniony jest Dyrektor.

2.      Pisma przedkładane do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio parafowane przez kierownika działu lub osobę, która je sporządziła, a w sprawach księgowych przez Głównego Księgowego.

3.      Dyrektor może upoważnić inne osoby do podpisywania w jego imieniu określonych dokumentów oraz udzielać pełnomocnictw do załatwiania spraw należących do jego kompetencji.

4.      Upoważnienia i pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 wymagają formy pisemnej i podlegają wpisowi do „Rejestru upoważnień i pełnomocnictw”.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Obieg dokumentów

 

§ 24

 

1.      Do znakowania  pism i spraw w WDK używa się następujących symboli:

 

D -      Dyrektor

Z -       Zastępca Dyrektora

I -        Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami

II -      Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury

III -     Dział Animacji Kulturalnej

IV -     Dział Administracyjno-Techniczny

V -      Sekcja Finansowo-Księgowa

VI -     Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

 

2.      Wszystkie pisma wychodzące z WDK, obok oznaczeń według jednolitego rzeczowego wykazu akt, znakowane są symbolem danej komórki organizacyjnej.

3.      Czynności związane z przyjęciem korespondencji, dekretacją na poszczególne komórki organizacyjne, załatwieniem, wysyłką oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych określa szczegółowo instrukcja kancelaryjna.

4.      Szczegółowe zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych reguluje odrębna instrukcja.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Skargi i wnioski

 

           

                                                                       § 25

 

1.      Dyrektor przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.  od 16-18.

2.      Wszystkie skargi i wnioski podlegają ewidencji w Rejestrze skarg i wniosków.

3.      Termin załatwienia skarg oraz odpowiedzialnych za jej wyjaśnienie i załatwienie określa Dyrektor.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 26

 

 

1.    Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych WDK rozstrzyga Dyrektor.

2.    Kontrolę wewnętrzną sprawują na bieżąco:

-        Dyrektor wobec bezpośrednio podległej mu kadry kierowniczej i samodzielnych stanowisk pracy,

-        Kierownicy  wobec podległych im pracowników,

-        Główny Księgowy wobec wszystkich pracowników w zakresie spraw finansowo-księgowych.

 

2.      Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie przyjętym dla jego ustalenia.

 

 

 
Pliki do pobrania:
- Regulamin_organizacyjny_WDK_w_Rzeszowie.pdf


 
 

Poprawiony (wtorek, 23 listopada 2010 13:24)

 
Powiaty