Podkarpackie Archiwum

Statut WDK

Aktualny statut WDK w Rzeszowie jest do pobrania tutaj.
Poniżej znajduje się wersja archiwalna


 
 Załącznik do Uchwały Nr XVI/166/03
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 listopada 2003 rokuS T A T U T
WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE
I. Postanowienia ogólne


 

§ 1


Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm),
 2. postanowień niniejszego statutu
  oraz obowiązujących przepisów prawa.
   
§ 2
 1. Organizatorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie jest Województwo Podkarpackie
 2. Nadzór nad Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie w imieniu organizatora sprawuje, Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
   
§ 3
 1. Wojewódzki Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/99 prowadzonego przez organizatora. 
 2. Wojewódzki Dom Kultury posiada osobowość prawną. 
 3. Siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury jest miasto Rzeszów, a terenem działalności obszar województwa podkarpackiego.
   

II. Cele i zadania
 

§ 4

Celem działania Wojewódzkiego Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także tworzenie warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

§ 5
 1. Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Domu Kultury należy w szczególności: 
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  3. dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 
  4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, 
  5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego.
    
 2. Wojewódzki Dom Kultury prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną na rzecz samorządowych instytucji kultury oraz placówek zakładowych, spółdzielczych itp. w porozumieniu z zainteresowanymi placówkami i instytucjami.
   
§ 6


Zadania wymienione z § 5 ust. 1 Wojewódzki Dom Kultury realizuje poprzez:
 1. organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
 2. różnorodne formy edukacji kulturalnej,
 3. wystawy stałe i czasowe, 
 4. imprezy oświatowe, artystyczne, rozrywkowe, 
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach, 
 6. doradztwo i szkolenia dla instruktorów, animatorów kulturalno-wychowawczych.


III. Organy zarządzające i doradcze


§ 7
 

 1. Organem zarządzającym w Wojewódzkim Domu Kultury jest Dyrektor. 
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym ustawą. 
 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za kierowanie Wojewódzkim Domem Kultury i reprezentowanie go na zewnątrz oraz za mienie Wojewódzkiego Domu Kultury.  
 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:  
  1. ogólne kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, pracowniczych i gospodarczych,
  2. tworzenie, łączenie, podział, likwidacja komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
  3. nadzór nad kadrą kierowniczą,
  4. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzji i regulaminów, 
  5. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów działalności merytorycznej, planów finansowych i sprawozdań,
  6. zatwierdzanie planu działalności instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi, 
  7. zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych celem realizacji zadań objętych planem, 
  8. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 
  9. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, 
  10. zwoływanie narad i posiedzeń organów doradczych i opiniodawczych.

    
 5. Dyrektor kieruje Wojewódzkim Domem Kultury przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.
 7. Zastępca Dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności i reprezentuje Wojewódzki Dom Kultury na zewnątrz w zakresie spraw objętych udzielonym przez Dyrektora pełnomocnictwem.
 8. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową. 
 9. Wynagrodzenie Dyrektora określa organizator, a Zastępcy Dyrektora Dyrektor.
   
§ 8


Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz opinii działających w Wojewódzkim Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


§ 9
 1. W Wojewódzkim Domu Kultury działa Społeczna Rada Programowa jako kolegium opiniodawczo-doradcze zwana dalej „Radą”. 
 2. W skład Rady wchodzą pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury, przedstawiciele kół, klubów, działających w nim towarzystw oraz samorządowych instytucji kultury.
 3. Członków Rady w liczbie nie przekraczającej dwudziestu osób, powołuje Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
 4. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Wojewódzki Dom Kultury. 
 6. Kadencja Rady trwa dwa lata.


IV. Gospodarka finansowa
 

§ 10
 1. Wojewódzki Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Wojewódzki Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
 3. Przychodami Wojewódzkiego Domu Kultury są wpływy: 
  1. z dotacji budżetowej przekazywanej przez organizatora,
  2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 
  3. z innych źródeł.
§ 11
 1. Podstawą gospodarki finansowej Wojewódzkiego Domu Kultury jest roczny plan działalności instytucji zawierający plan przychodów i kosztów oraz w miarę potrzeb plan usług, plan remontów, i plan inwestycji. 
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Wojewódzkiego Domu Kultury określają odrębne przepisy. 
 3. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz pokrycie strat Wojewódzkiego Domu Kultury podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
   
§ 12


 1. Wojewódzki Dom Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna - jako działalność dodatkową w zakresie: 
  1. impresariatu artystycznego,
  2. usług szkoleniowych i instruktażowych,
  3. wynajmu lokali, środków transportu, aparatury nagłaśniającej,
  4. usług promocyjno - reklamowych.
    
 2. Środki uzyskiwane z działalności o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Wojewódzkiego Domu Kultury.


V. Postanowienia końcowe

§ 13


Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
Pliki do pobrania:
- statut-wdk.pdf
- Uchwala_nr_LXII_796_06_w__sprawie_zmian.pdf
 
 
 
 
 

Poprawiony (wtorek, 23 listopada 2010 13:08)

 
Powiaty