Podkarpackie Działalność

Działalność


Makroregionalna działalność Wojewódzkiego Domu Kultury

w Rzeszowie

Realizując swe ponadlokalne funkcje, Wojewódzki Dom Kultury uznaje za priorytetowe działania związane z organizacją różnego rodzaju konkursów, przeglądów, imprez i wystaw upowszechniających zarówno sztukę profesjonalną jak i amatorski ruch artystyczny. Działania te stanowią inspirację  i motywują do systematycznej pracy zespoły artystyczne i twórców indywidualnych, którzy rozwijając swe talenty i uzdolnienia oraz zaspokajając swe potrzeby kulturalne promują nasze województwo jako region aktywny kulturalnie.

W skali wojewódzkiej organizować będziemy imprezy własne oraz wspólne z lokalnymi samorządami oraz podległymi im miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury. Wszystkie te działania wynikać będą z potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników, oraz społecznej aprobaty dla proponowanych form promocji ruchu amatorskiego i społecznego ruchu kulturalnego.
Druga sfera działalności ponadregionalnej WDK to formy związane z doskonaleniem zawodowym pracowników i społecznych animatorów kultury, opieka nad szczególnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, a także pomoc instrukcyjno-metodyczna niżej zorganizowanym domom i ośrodkom kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Poprzez te działania Wojewódzki Dom Kultury będzie się starał wpływać na poziom pracy terenowych placówek kultury i rozwijanie ich oferty programowej.
W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej przewiduje się wyjazdy pracowników merytorycznych w teren, w sprawach:
  - organizacji pracy,
  - konsultacji pracy zespołów artystycznych,
  - udziału w jury konkursów organizowanych przez domy i ośrodki kultury,
  - udziału w szkoleniach i naradach,
  - udziału w organizacji imprez.
Przewiduje się także stałe kontakty, poprzez organizację spotkań konsultacyjnych oraz szkoleń z kadrą kierowniczą, instruktorami i pracownikami domów i ośrodków kultury.
Rok bieżący będzie kontynuacją wielu ważnych i sprawdzonych działań o zasięgu środowiskowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także nowych i twórczych zamierzeń realizowanych przez doświadczoną i zaangażowaną kadrę instruktorską WDK.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją podległą Samorządowi Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego nadzór nad WDK sprawuje Zarząd Województwa.
Swoje zadania programowe WDK realizuje w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /z późniejszymi zmianami/. Szczegółowy zakres działalności WDK określa Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
 

Poprawiony (wtorek, 12 grudnia 2017 12:12)

 
Powiaty