Podkarpackie Działalność

Działalność

 

DO POBRANIA:


PROGRAM DZIAŁANIA WDK W RZESZOWIE
od 11 września 2020 r. do 10 września 2023 r.


* * *


Makroregionalna działalność Wojewódzkiego Domu Kultury

w Rzeszowie

Realizując swe ponadlokalne funkcje, Wojewódzki Dom Kultury uznaje za priorytetowe działania związane z organizacją różnego rodzaju konkursów, przeglądów, imprez i wystaw upowszechniających zarówno sztukę profesjonalną jak i amatorski ruch artystyczny. Działania te stanowią inspirację  i motywują do systematycznej pracy zespoły artystyczne i twórców indywidualnych, którzy rozwijając swe talenty i uzdolnienia oraz zaspokajając swe potrzeby kulturalne promują nasze województwo jako region aktywny kulturalnie.

W skali wojewódzkiej organizować będziemy imprezy własne oraz wspólne z lokalnymi samorządami oraz podległymi im miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury. Wszystkie te działania wynikać będą z potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników, oraz społecznej aprobaty dla proponowanych form promocji ruchu amatorskiego i społecznego ruchu kulturalnego.
Druga sfera działalności ponadregionalnej WDK to formy związane z doskonaleniem zawodowym pracowników i społecznych animatorów kultury, opieka nad szczególnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, a także pomoc instrukcyjno-metodyczna niżej zorganizowanym domom i ośrodkom kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Poprzez te działania Wojewódzki Dom Kultury będzie się starał wpływać na poziom pracy terenowych placówek kultury i rozwijanie ich oferty programowej.
W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej przewiduje się wyjazdy pracowników merytorycznych w teren, w sprawach:
  - organizacji pracy,
  - konsultacji pracy zespołów artystycznych,
  - udziału w jury konkursów organizowanych przez domy i ośrodki kultury,
  - udziału w szkoleniach i naradach,
  - udziału w organizacji imprez.
Przewiduje się także stałe kontakty, poprzez organizację spotkań konsultacyjnych oraz szkoleń z kadrą kierowniczą, instruktorami i pracownikami domów i ośrodków kultury.
Rok bieżący będzie kontynuacją wielu ważnych i sprawdzonych działań o zasięgu środowiskowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także nowych i twórczych zamierzeń realizowanych przez doświadczoną i zaangażowaną kadrę instruktorską WDK.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją podległą Samorządowi Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego nadzór nad WDK sprawuje Zarząd Województwa.
Swoje zadania programowe WDK realizuje w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /z późniejszymi zmianami/. Szczegółowy zakres działalności WDK określa Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Od 2016 roku w strukturach WDK działa Podkarpacka Komisja Filmowa, która tworzy profesjonalne systemy wsparcia realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych. Pomaga również producentom audiowizualnym w znalezieniu właściwych lokacji i obiektów usytuowanych na Podkarpaciu oraz udziela informacji dotyczących zasobów regionu. PKF zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.

W połowie 2018 roku przy WDK powstało Biuro Projektu Podkarpackiego Centrum Nauki. Jego głównym zadaniem jest realizacja projektu obejmującego budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące do prezentowania a także wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie.

Będzie to jedyny na Podkarpaciu i wyjątkowy w skali kraju ośrodek popularyzujący naukę w bogatej ofercie programowej.

 

Poprawiony (piątek, 11 września 2020 08:41)

 
Powiaty