Rejestr instytucji kultury

Wojewódzki Dom Kultury, którego organizatorem jest
Województwo Podkarpackie,
wpisany jest pod nr 1/99 do "Rejestru Instytucji Kultury" prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury - Dz.U. Nr 20, poz. 80.

Osobą upoważnioną do reprezentowania instytucji jest
Pan Marek Jastrzębski - Dyrektor WDK